KTO JE MEDIÁTOR

Mediátorom podľa §3 zákona č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších pedpisov a v znení zákona č. 390/2015 Z.z.s účinnosťou od 1.1.2016 môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácií uzavrie dohodu o začatí mediácie (§ 14 ods1.).

Mediátor je nestranná tretia osoba a je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté.

Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou. Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody, mediátor nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia povinnosti mediátora.

Mediátor zodpovedá za proces a nie za jeho výsledok. Mediátor napomáha sporným stranám hľadať alternatívne riešenia s cieľom dosiahnutia vzájomnej dohody a aby navrhované podmienky boli pre obe strany prijateľné a reálne.

Mediátor zásadne neradí, nehodnotí a nerieši.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky