Mediačný proces

Samotnému mediačnému procesu predchádza kontaktovanie sa aspoň jednej zo sporných strán s mediátorom. Mediátor sa na tomto stretnutí oboznámi so sporom sporných strán a overí si, či chcú svoj spor riešiť prostredníctvom mediátora a či je to spor vhodný na mediáciu. Vysvetlí, čo sporné strany môžu od mediácie očakávať. Ak mediátor a sporné strany súhlasia s riešením sporu mediáciou, vypracuje sa Dohoda o začatí mediácie a dohodne sa termín začatia mediácie.

Úvod mediačného stretnutia

Mediátor vysvetlí pravidlá mediačného procesu, postup ako sa bude komunikovať a postupovať s vopred dohodnutými pravidlami, aká je jeho úloha v celom mediačnom procese. Dohodne sa výška odmeny a časový limit. Je tu potrebné opäť zdôrazniť, že celý proces je založený na dobrovoľnosti mediácie, nestrannosti mediátora a dôvernosti.

Vypovedanie príbehu

Sporné strany dostanú priestor na vypovedanie a vysvetlenie sporu zo svojho pohľadu bez vzájomného prerušovania. Úlohou mediátora v tomto kroku je aktívne počúvanie a dohliadanie na pravidlá slušnej komunikácie a dohliadať na časový priestor. Cieľom nie je nájsť vinník.

Definovanie sporu

V tomto kroku sa plynule nadväzuje na predchádzajúci krok a sporné strany navzájom komunikujú. Dochádza k porozumeniu záujmov sporných strán. Správne definovanie sporu umožňuje súperiacim stranám objavenie spoločných hodnôt, ich potrieb ale aj názorov.

Hľadanie riešení

Sporné strany hľadajú riešenie a vyberajú vhodné riešenia, ktoré vyhovujú obom stranám.  

Ukončenie mediácie

Spísanie dohody slúži ako doklad o tom, že mediácia sa vykonala a je to presný zápis toho, na čom sa sporné strany dohodli pri riešení sporu. Mediátor dohliada na to, aby dohoda bola korektná, splniteľná, dosiahnuteľná a aby jednotlivé body boli merateľné a časovo vymedzené. Výsledná dohoda je pre sporné strany záväzná, ale nie je právne vykonateľná. Avšak je možné uzatvoriť dohodu formou notárskej zápisnice. Koniec mediácie závisí od priebehu mediačného procesu. Mediácia nemusí byť ukončená dohodou hneď na prvom mediačnom stretnutí. Môže sa stať, že sporné strany uzatvoria len čiastkovú dohodu alebo sa nezhodnú na žiadnom spoločnom riešení ich sporu.

Podľa § 14 ods 8 novely zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii s účinnosťou od 1.1.2016 mediácia sa končí :

  • dňom uzatvorenia dohody,
  • dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácií, že mediácia nebude pokračovať; dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov;,
  • dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
  • dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
  • dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
  • dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
  • uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
  • dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky