Legislatíva

Zákon o mediácii

Ústava SR

Občiansky zákonník

Zákon o rodine a iné... 

Vyhľadávanie právnych predpisov: www.slov-lex.sk, www.justice.gov