Výhody mediácie

Mediácia sporným stranám pomáha :

  • šetriť ich čas a finančné prostriedky
  • nájsť cestu k vyriešeniu sporu a dosiahnuť dohodu
  • stmeliť ich "naštrbené" vzťahy
  • eliminovať ich emócie
  • zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou.

Významne podporným pre vôľu strán mediovať je, že sporné strany môžu už začatý súdny spor ukončiť a vráti sa im časť súdneho poplatku :

  • ak účastníci súdneho konania skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im súdny poplatok vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku,
  • ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku,
  • pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Pre osoby v spore môžu byť práve tieto finančne motivujúce možnosti vyplývajúce z právnej úpravy, podnetné pre ich rozhodnutie právnu vec riešiť mediáciou.