Využitie mediácie

Na mediátora sa môžete obrátiť v sporoch, a to aj v prípade začatého súdneho konania

Ak to povaha vecí pripúšťa, účastníci môžu skončiť konanie súdnym zmierom. O zmier sa má súd vždy pokúsiť. Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, súd môže ešte pred prvým pojednávaním a aj počas konania účastníkov vyzvať, aby sa o zmier pokúsili mediáciou a zúčastnili sa na informatívnom stretnutí u mediátora. Spory vhodné na mediáciu :

  • Obchodné a obchodnoprávne (úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva)
  • Občianske spory (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušenie BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, susedské spory)
  • Pracovné a pracovnoprávne spory (neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami)
  • Rodinné, manželské, partnerské (zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci - lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva), autorské práva)
  • Podľa novely zákona o mediácii s účinnosťou od 1.1.2016 spotrebiteľské spory môžu riešiť len mediátori alebo mediačné centrá zapísané v registri mediátorov alebo registri mediačných centier spĺňajúcich podmienky pre riešenie spotrebiteľských sporov.