Využitie mediácie

Na mediátora sa môžete obrátiť v sporoch, a to aj v prípade začatého súdneho konania

Ak to povaha vecí pripúšťa, účastníci môžu skončiť konanie súdnym zmierom. O zmier sa má súd vždy pokúsiť. Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, súd môže ešte pred prvým pojednávaním a aj počas konania účastníkov vyzvať, aby sa o zmier pokúsili mediáciou a zúčastnili sa na informatívnom stretnutí u mediátora. Spory vhodné na mediáciu :

  • Obchodné a obchodnoprávne (úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva)
  • Občianske spory (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušenie BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, susedské spory)
  • Pracovné a pracovnoprávne spory (neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami)
  • Rodinné, manželské, partnerské (zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci - lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva), autorské práva)
  • Podľa novely zákona o mediácii s účinnosťou od 1.1.2016 spotrebiteľské spory môžu riešiť len mediátori alebo mediačné centrá zapísané v registri mediátorov alebo registri mediačných centier spĺňajúcich podmienky pre riešenie spotrebiteľských sporov. 
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky